TruMoo Vanilla Protein Milk

The perfect balance of protein and a winning taste, TruMoo Vanilla Lowfat Protein Plus milk contains 25 grams of protein per bottle.

Sizes:

  • 14 oz

prices_trumoo_van_protein

TruMoo Vanilla Protein Milk

The perfect balance of protein and a winning taste, TruMoo Vanilla Lowfat Protein Plus milk contains 25 grams of protein.

Sizes:

  • 14 oz

prices_trumoo_van_protein